FISCAL

 • Fiscalitat de les persones físiques i jurídiques
 • Procediments administratius i contenciós-tributaris
 • Fiscalitat internacional. Impatriats. Expatriats
 • Regularització de patrimonis
 • Empresa familiar, grans patrimonis, operacions de reestructuració

LABORAL

 • Assessorament i contractació laboral
 • Convenis col·lectius
 • Reestructuracions empresarials
 • Litigació laboral
 • Representació i defensa enfront organismes laborals: Fons de Garantia Salarial, Inspecció de Treball, Seguretat Social…

ADMINISTRATIU

 • Actuacions judicials
 • Assessorament
 • Contractació administrativa
 • Expropiacions
 • Patrimoni de l’Administració, Domini Públic, Propietats especials
 • Responsabilitat patrimonial de l’Administració

IMMOBILIARI I DE LA CONSTRUCCIÓ

 • Transaccions immobiliàries
 • Contractes preparatoris
 • Anàlisi registral i urbanístic
 • Processos de revisió immobiliària
 • Danys a la construcció
 • Responsabilitat

MERCANTIL

 • Societari
 • Govern corporatiu i responsabilitat
 • Reestructuracions empresarials
 • Contractació mercantil internacional
 • Defensa de consumidors i usuaris

CIVIL

 • Arrendaments i drets reals
 • Successions
 • Propietat horitzontal
 • Propietat vertical
 • Responsabilitat civil professional

FAMÍLIA

 • Separació, divorci i unions estables de parella
 • Relacions paterno-filials
 • Execució de resolucions
 • Reclamacions econòmiques derivades del conflicte familiar
 • Modificació de mesures judicials

URBANISME

 • Planejament
 • Gestió urbanística
 • Disciplina urbanística
 • Llicències i ordres d’execució

ENTITATS SENSE ANIM DE LUCRE

 • Creació i funcionament de fundacions i associacions
 • Secretaria legal de fundacions i associacions
 • Assessorament en matèria fiscal, laboral, civil. Successions i donacions
 • Relació amb les diferents administracions públiques i protectorats
 • Llei de protecció de dades i transparència

CONTRACTACIÓ I COMERÇ INTERNACIONAL

 • Contractes d’agència, distribució i franquícia. International Master Franchise
 • Contractes de compra venda internacional
 • Condicions generals de contractació
 • Contractes online i termes generals. Estructura i suport online
 • Terminació i resolució de contractes

DRET PRIVAT, ARBITRATGE, MEDIACIÓ

 • Resolució de conflictes entre particulars. Mediació
 • Procediments arbitrals
 • Procediments de nul·litat, revisió i execució de laudes
 • Defensa de particulars davant entitats bancàries

CONCURSAL

 • Anàlisi preconcursal
 • Elaboració de projectes de viabilitat
 • Revisió de comptabilitats per a la seva presentació a processos concursals
 • Revisió de la situació laboral en la seva vessant concursal
 • Sol·licitud i tramitació de concursos voluntaris i necessari
 • Negociació amb creditors. Propostes de convenis concursals
 • Insinuació de crèdits en concursos i seguiment de la seva inclusió a la llista de creditors
 • Intervenció i tramitació d’incidents concursals
 • Interposició d’accions individuals de responsabilitat contra administradors socials