ÀREA DE DRET ADMINISTRATIU

Els professionals de CENTELL-FOLCH ADVOCATS ASSOCIATS disposen de molts anys d’experiència en l’àmbit del Dret administratiu. Així, prestem assessorament jurídic especialitzat a entitats del Sector Públic, empreses privades i també a particulars.

Elaborem informes i dictàmens sobre tot tipus de matèries jurídic-administratives, assumim la defensa lletrada en procediments administratius i contenciós-administratius i prestem assessorament en relació a qualsevol sector regulat de l’activitat econòmica privada. Així mateix, comptem amb una àmplia experiència en matèria de contractació del Sector Públic, cobrint des del principi i fins a la finalització dels contractes i també tractem temes de tributació local.

En particular, oferim assessorament a les següents àrees de l’àmbit administratiu:

ACTUACIONS JUDICIALS

Actuem davant tots els òrgans judicials (Tribunal Suprem, Audiència Nacional, Tribunals Superiors de Justícia, Jutjats del Contenciós-Administratiu), presentant i dirigint tot tipus de recursos contenciós-administratius, d’apel·lació i de cassació, tant per compte de particulars com d’empreses i entitats, i fins i tot d’Administracions Públiques. També interposem recursos davant el Tribunal Constitucional i intervenim en tot tipus de procediments davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea en tots els assumptes propis d’aquesta branca del Dret. Així mateix, prestem defensa judicial en aquesta jurisdicció d’administracions o entitats demandades o codemandades.

  ASSESSORAMENT

Prestem assessorament jurídic en totes les matèries pròpies del dret administratiu: des d’escrits d’al·legacions a plecs de descàrrecs, recursos administratius d’alçada i reposició, sol·licituds, reclamacions, denúncies, etc.

  CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

Assessorem els nostres clients en la preparació i redacció d’ofertes per a licitacions de contractes públics, així com en procediments relacionats amb la impugnació, interpretació, modificació i resolució de contractes del Sector Públic.

  EXPROPIACIONS

Donem assessorament jurídic tant a empreses com a particulars en els procediments expropiatoris i en els de reversió expropiatòria, des del seu inici i fins al seu final, inclòs el cobrament del preu just.

  PATRIMONI DE L’ADMINISTRACIÓ. PRIVATITZACIÓ, DOMINI PÚBLIC, PROPIETATS ESPECIALS

Podem assessorar en totes les matèries relatives a ús, gaudi, adquisició i alienació de propietats públiques, així com en les de propietats especials (aigües, mines, costes, ports, carreteres, ferrocarrils, etc.)

  RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ADMINISTRACIÓ

Prestem assessorament previ en les reclamacions de responsabilitat patrimonial de l’Administració, redactem les reclamacions i fem un seguiment dels procediments.