ÀREA DE DRET CIVIL

Assessoria personalitzada pel que fa a l’àrea de dret civil.

 • Assessorament en la redacció de testaments i disposicions d’última voluntat.
 • Planificació i resolució de conflictes successoris.
 • Testamentaries.
 • Procediments de desnonament. Execució de sentències.
 • Propietat horitzontal. Juntes de propietat. Impugnació d’acords de junta.
 • Reclamació i defensa en procediments de responsabilitat civil contractual/extracontractual enfront d’entitats asseguradores i tercers en tots els assumptes relacionats amb aquest àmbit, destacant-se:
 • Accidents de circulació.
 • Danys causats (a/per) tercers: aigua, incendi, esfondraments i ensulsiades, etc.
 • Dret de l’edificació.
 • Responsabilitat civil empresarial i/o professional.
 • Negligències mèdiques.
 • Reclamació danys propis.

Procediments judicials i/o arbitrals:

 • Direcció i tramitació de tot tipus de procediments judicials i/o arbitrals derivats de les qüestions d’aquesta àrea.