ÀREA CONCURSAL

En la nostra actual societat capitalista és freqüent que les empreses es vegin afectades per situacions de crisis financeres o econòmiques que facin difícil o inviable la seva continuïtat en el tràfic mercantil si no es prenen determinades mesures.

Es planteja llavors la delicada situació de conèixer si l’empresa és viable, i quines mesures cal prendre per a la seva continuïtat i/o la seva liquidació ordenada.

La legislació actual obliga a l’empresari a sol·licitar la declaració de concurs voluntari quan l’empresa no pot fer front a les seves obligacions.

El concurs voluntari persegueix dues finalitats diferents: o bé la continuïtat de l’empresa mitjançant l’obtenció d’un Conveni amb els creditors, o la liquidació ordenada de l’empresa amb les garanties que ofereix el procediment judicial.

Aquesta situació produeix sempre una lògica preocupació en l’empresari o els administradors d’aquestes empreses respecte de la possibilitat de veure’s també afectats per l’obligació o no de respondre personalment dels deutes socials, tant davant els creditors comuns i les entitats bancàries, com pels deutes contrets per l’empresa amb la Seguretat Social, la Hisenda Pública i altres organismes oficials.

Des de fa molts anys, CENTELL-FOLCH ADVOCATS ASSOCIATS es ve dedicant a la defensa d’aquests empresaris i administradors socials, estudiant la situació de crisi econòmica d’aquestes empreses i les repercussions que això pugui suposar en el patrimoni personal dels empresaris o administradors socials, proposant i tramitant les solucions més convenients per solucionar aquesta situació de crisi empresarial.

Per això, els nostres departaments de dret mercantil i concursal, processal, laboral i fiscal-tributari estudien cada cas en concret i col·laboren en la cerca i proposta de solucions, oferint als nostres clients els següents serveis: anàlisi de la situació econòmica; revisió de la comptabilitat; proposta de solucions pre-concursals; i preparació, presentació i tramitació de la sol·licitud de concurs voluntari i defensa en seccions de qualificació dels concursos.

D’altra banda, assessorem també els nostres clients en la defensa dels seus interessos quan es troben en la situació de creditors d’una altra empresa, estudiant les formes més ràpides, segures i econòmiques per al cobrament dels seus crèdits, i tramitant, si calgués, la sol·licitud de concurs necessari del deutor i, si el deutor ha presentat ja la sol·licitud de concurs voluntari, realitzem el tràmit de notificació del crèdit i ens ocupem de controlar la seva inclusió en la llista de creditors, assessorant al client sobre els tràmits que es vagin produint en el procediment concursal i en la possible proposta de conveni que el deutor o altres creditors li proposin, així com també sobre la seva situació en una possible liquidació dels actius de la deutora. A més, s’estudien i proposen també en aquest cas les possibles accions individuals de responsabilitat contra els administradors de l’empresa deutora.