ÀREA D’ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

A CENTELL-FOLCH ADVOCATS ASSOCIATS som conscients de l’important, i cada vegada més creixent, paper que exerceixen les fundacions, associacions i, en general, tot tipus d’entitats sense ànim de lucre dedicades a una diversitat de projectes de naturalesa variada però en els quals conflueixen interessos d’un gran nombre de col·lectius i persones. Prestem el nostre servei des del moment de la seva constitució fins a la seva dissolució, si arriba el cas, passant pel seu funcionament i desenvolupament.

Donem resposta a totes les qüestions i necessitats de caràcter pràctic que milloren la gestió des del punt de vista intern del seu funcionament, com la redacció i modificació dels seus estatuts i reglaments interns de funcionament, la constitució, la renovació i el funcionament dels seus òrgans de govern, l’exercici de les facultats de representació, la seva extinció i/o dissolució.

A més, en les seves relacions enfront de tercers, assessorem sobre tot tipus de contractes que serveixin per al millor desenvolupament de les seves activitats i compliment de les seves finalitats, i ens encarreguem de la defensa i representació enfront de les administracions públiques i altres instàncies i organismes, tant públics com a privats, així com enfront de particulars, en col·laboració, si fos menester, amb algun dels companys especialistes en altres àrees d’actuació.

Així, CENTELL-FOLCH ADVOCATS ASSOCIATS disposa d’un equip d’advocats amb dilatada experiència en l’àmbit de les fundacions i de les associacions, experts en totes les matèries que es requereixi, oferint un assessorament global referit a coneixements tècnics necessaris i imprescindibles, i a la capacitat d’oferir solucions pràctiques, eficaces i eficients a les diferents problemàtiques que es puguin plantejar.

Alguns socis de la firma ocupen càrrecs de patró, de secretaris de patronat i juntes directives en diverses fundacions i associacions.

En particular, som especialistes en:

  • Assessorament en la creació i funcionament de fundacions: constitució, redacció d’estatuts, reelecció de càrrecs de patró i adaptació a la normativa vigent a cada moment.
  • Assessorament en la creació i funcionament d’associacions: constitució, redacció dels seus estatuts, reelecció de càrrecs i adaptació a la normativa vigent a cada moment.
  • Assessorament en matèria fiscal, laboral i civil, especialment en matèria de dret de successions i donacions.
  • Relacions amb les Administracions Públiques, incloent els diversos protectorats estatals i autonòmics.
  • Desenvolupament de plans urbanístics i requalificacions de terrenys per a la seva adequació a l’ús dotacional adequat a la finaliat d’aquestes entitats.
  • Organització de cursos de postgrau universitari, seminaris i jornades especialitzades en matèria de fundacions i associacions.
  • Redacció i revisió de tot tipus de contractes, bases de convocatòries, convenis de col·laboració i de patrocini.
  • Associacions d’utilitat pública: tràmits per a la seva declaració.
  • Vetllem per la protecció de dades de caràcter personal de voluntaris, associats, beneficiaris, patrons…