ÀREA DE DRET FAMÍLIA

Assessoria en tot tipus de conflictes o procediments relacionats amb temes matrimonials i del menor.

  • Redacció de pactes prematrimonials.
  • Assessorament i tramitació de separacions matrimonials i divorcis.
  • Extinció de parelles de fet.
  • Guàrdia i custòdia dels fills. Procediments de guarda i custòdia.
  • Negociació i redacció de convenis de separació i/o divorci.
  • Suport i assessoria a la planificació dels plans de parentalitat.
  • Execucions de sentències. Reclamacions per impagament de pensions i relacions econòmiques de diversa índole.
  • Procediments de modificació de mesures després de la sentència o per canvi substancial de les condicions preexistents.