ÀREA FISCAL

CENTELL-FOLCH ADVOCATS ASSOCIATS disposa d’un equip d’advocats amb dilatada experiència en l’àmbit tributari. El vincle dels seus advocats amb les diferents Universitats en les quals imparteixen docència fa que la posada al dia sigui precisa, necessària i imprescindible, i és per això que els nostres professionals reuneixen el màxim coneixement, experiència i actitud per solucionar els problemes dels nostres clients.

En particular, la nostra firma ofereix assessorament recurrent a les següents àrees de l’àmbit tributari:

ÀREA FISCALITAT GENERAL

Es realitza mitjançant l’assessorament continuat en els aspectes generals de la fiscalitat nacional i internacional, abastant tant els àmbits de persona física o jurídica com d’entitats sense ànim de lucre. S’assessora i acompanya tant en l’anàlisi d’operacions econòmiques puntuals, com poden ser compravendes, contractes d’agència, contractes de distribució, extincions de condomini, separacions matrimonials, etc., com aquelles que són més recurrents, com la consolidació fiscal, els preus de transferència, els concursos, la localització d’operacions i el seu tractament en l’IVA etc.

També assessorem en actuacions preventives tals com la preparació de consultes davant la Direcció general de Tributs del Ministeri d’Hisenda i òrgans autonòmics equivalents o l’anàlisi prèvia d’aspectes potencialment conflictius de negocis i operacions. Així mateix, realitzem valoracions prèvies, estudiem les possibles deduccions i bonificacions, els requisits exigits, labors d’emplenament etc., emetent informes, estudis o notes entorn de la tributació de l’acte jurídic a realitzar i la seva adequació a l’ordenament tributari vigent a cada moment.

  ÀREA DE REGULARITZACIÓ DE PATRIMONIS

La nostra signatura ha assessorat amb èxit en actuacions de regularització tributària de patrimonis i rendes en l’exterior. Així mateix també ofereix consell a aquelles persones que poguessin tenir pendent la regularització a tenor del marc jurídic actual i, per descomptat, també assessora recurrentment en aquells procediments inspectors de comprovació de les regularitzacions ja realitzades.

  ÀREA DE PROCEDIMENTS I CONTENCIOSOS TRIBUTARIS

Assessorem i acompanyem al client en tots els procediments oberts davant les diverses Agències Tributàries, representant-lo fins i tot en les inspeccions que poguessin ser-li incoades, així com planificant i coordinant l’estratègia de defensa a seguir davant tots i cadascun dels procediments als quals s’enfronti.

Estem especialitzats en les entrades i registres per part de l’Administració, personant-nos en els mateixos i assistint personalment al contribuent en els seus drets, ja sigui en la pròpia entrada, en el seu desenvolupament posterior de la inspecció o en les impugnacions pertinents en la via contenciós administrativa.

Així mateix, prestem l’assistència i direcció jurídica necessàries tant en la via econòmic-administrativa com en la via contenciosa-judicial davant totes les instàncies en les quals sigui menester acudir, inclosos el Tribunal Suprem, el Tribunal Constitucional i les instàncies judicials europees, sempre a l’efecte de salvaguardar els interessos del nostre representat.

  ÀREA FISCALITAT DELS EXPATRIATS I IMPATRIADOS

Assessorem a aquells contribuents que es desplacin fora del nostre territori com a aquells benvinguts al mateix, sempre a l’efecte d’optimitzar la seva tributació i aplicació del règim més beneficiós, així com advertir i informar dels requisits formals que els nostres clients han de complir, tot això mitjançant l’estudi previ de la seva aplicabilitat i dels avantatges fiscals que això representa.

  ÀREA FISCALITAT ESPORTIVA

Des de fa anys, CENTELL-FOLCH ADVOCATS ASSOCIATS està lligat a l’esport en general i és per això pel que assessorem tant a societats esportives com fins i tot al propi esportista. Especialment, la nostra labor se centra a estudiar i assessorar als nostres clients en el que a implicacions fiscals i optimització de les mateixes es refereix, règims aplicables en funció del cas concret, cessió de drets d’imatge i fins i tot també els aspectes fiscals referents a la relació laboral, relació de patrocini i/o mecenatge establerta.

  ÀREA FISCALITAT INTERNACIONAL

Vivim en un món globalitzat, i a CENTELL-FOLCH ADVOCATS ASSOCIATS som perfectament conscients d’això. És per això que, cada vegada més, un major nombre dels nostres clients duu a terme projectes i inversions transfrontereres que ens porten a assessorar-lo en tot allò relatiu a la perfecta estructuració fiscal d’empreses i holdings, en participacions internacionals, passant per les previsions successòries i l’optimització de les distribucions de beneficis, cànons i royalties, així com quant a fusions i adquisicions, estratègies de col·laboració, management fees, etc. tot això a tenor dels Convenis de Doble Imposició i de la legislació de cada país implicat.

Per tot això, CENTELL-FOLCH ADVOCATS ASSOCIATS compta amb la col·laboració de nombrosos despatxos, tots ells de primer ordre, situats a l’estranger.

  ÀREA DICTÀMENS PENALS

Per la seva vinculació amb la docència, aquesta és una de les especialitats dels nostres advocats, que actuen com a pèrits de part, sempre en col·laboració amb advocats penalistes, realitzant l’Informe pericial de l’assumpte de que es tracti, així com ratificant-lo judicialment si fos necessari. També intervenim si es precisés l’acariment amb els representants de l’Administració Tributària en l’acte de ratificació judicial.

  ÀREA GRANS PATRIMONIS

Aquesta àrea està especialitzada en l’optimització fiscal dels grans patrimonis i, per això, aquests s’estudien i es realitzen les operacions tributàries precises per reflectir la voluntat del client i optimitzar així els seus recursos fiscals, tant per a l’IRPF com en l’IP i l’ISD.

La planificació de les retribucions, els límits conjunts de quota de l’IRPF i de l’IP, la successió del patrimoni, la seva salvaguarda, etc., formen part del dia a dia dels nostres professionals.

  ÀREA DE L’EMPRESA FAMILIAR

En coordinació amb les àrees civils i mercantils del nostre despatx, assessorem els nostres clients en l’estructuració i successió de l’empresa familiar, tant des de les disposicions testamentàries de l’empresari fins al protocol familiar de les entitats, els seus estatuts, etc., coordinant sempre tots aquests aspectes amb la legislació tributària de canviant evolució.

  ÀREA D’OPERACIONS DE REESTRUCTURACIÓ

Assessorem en les operacions de fusió, escissió, bescanvi de valors, aportació de branca d’activitat en la seva anàlisi prèvia i documental i el motiu econòmic de les mateixes, així com en tots els actes precisos, sempre en coordinació amb el departament mercantil, fins al moment de la seva inscripció registral.