AVÍS LEGAL

CENTELL FOLCH, Abogados Asociados, SCP, és una societat civil professional de nacionalitat espanyola domiciliada en 08037 Barcelona, Carrer Mallorca, 277, 1º 3ª, amb C.I.F. J-58944083, número de telèfon 0034 934 677 373 i número de fax 0034 934 677 275. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 40.810, foli 192, full número B-375.841.

CENTELL FOLCH, Abogados Asociados, SCP, és una societat civil professional d’advocats, que subjecta la seva activitat a la normativa que informa a tals professionals i es troba inscrita en el Col·legi d’Advocats de Barcelona, número de registre 336.

El lloc web és propietat de CENTELL FOLCH, Abogados Asociados, SCP.

La utilització del lloc web atribueix la condició d’usuari i suposa l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. El fet d’accedir a la web i utilitzar els materials que conté implica que l’usuari ha llegit i accepta, sense reserva alguna, aquestes condicions:

1.- Condicions d’ús

1.1 El lloc web conté material preparat per CENTELL FOLCH, Abogados Asociados, SCP amb finalitats únicament informatives. L’usuari ha de tenir en compte que tal material pogués no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquest material pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense notificació prèvia.

1.2 El material contingut en el lloc web no pot servir, en cap cas, de substitutiu de l’assessorament legal o d’una altra naturalesa. L’accés a aquest material no pretén constituir ni implica relació alguna entre advocat i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional entre CENTELL FOLCH, Abogados Asociados, SCP i l’usuari de la web.

Així mateix, l’usuari no ha d’enviar a CENTELL FOLCH, Abogados Asociados, SCP cap tipus d’informació confidencial sense haver-ho consultat prèviament amb algun dels seus advocats i haver rebut autorització per remetre aquesta informació.

1.3 Els enllaços o links que conté el lloc web poden conduir a l’usuari a altres llocs, pàgines web i/o aplicacions gestionats per tercers, sobre els quals CENTELL FOLCH, Abogados Asociados, SCP no exerceix cap tipus de control. CENTELL FOLCH, Abogados Asociados, SCP no respon ni del contingut ni de l’estat d’aquests llocs, pàgines web i aplicacions, i el seu accés a les mateixes a través del lloc web o de l’aplicació tampoc implica que CENTELL FOLCH, Abogados Asociados, SCP recomani o aprovi el seu contingut.

2.- Limitació de responsabilitat

2.1 Qui utilitza la web, ho fa pel seu propi compte i risc; CENTELL FOLCH, Abogados Asociados, SCP no es responsabilitza dels errors o omissions que es puguin derivar del seu contingut o uns altres als quals es pugui accedir a través del lloc web. CENTELL FOLCH, Abogados Asociados, SCP tampoc podrà ser considerada responsable de qualssevol danys derivats de la utilització de la web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.

2.2 CENTELL FOLCH, Abogados Asociados, SCP no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari del lloc web. En conseqüència, CENTELL FOLCH, Abogados Asociados, SCP no respon pels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

3.- Protecció de dades

3.1 La informació que rep CENTELL FOLCH, Abogados Asociados, SCP dels usuaris del lloc web es tracta amb la màxima confidencialitat. La informació rebuda no s’utilitza per a cap altra fi.

3.2 En virtut del que es disposa en l’article 22 de la LSSI, CENTELL FOLCH, Abogados Asociados, SCP podrà utilitzar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (“cookies”) en equips terminals dels destinataris, a condició que els mateixos hagin donat el seu consentiment després que se’ls hagi facilitat informació clara i completa sobre la seva utilització. Els usuaris podran obtenir tota la informació sobre la finalitat de la instal·lació de les cookies i els usos que a aquestes se’ls hi donarà a la Política de cookies de CENTELL FOLCH, Abogados Asociados, SCP.

L’anterior no impedirà el possible emmagatzematge o accés d’índole tècnica a la sola fi d’efectuar la transmissió d’una comunicació per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que resulti estrictament necessari, per a la prestació d’un servei de la societat de la informació expressament sol·licitat pel destinatari.

3.3 Quan se li sol·licitin dades personals per a la prestació de serveis, se li informarà com a usuari del caràcter necessari dels quals es considerin imprescindibles. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació de tals serveis.

3.4 L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud dirigida a l’adreça abogados@centell-folch.com o per correu postal a l’adreça indicada a l’inici d’aquest document. La sol·licitud haurà d’indicar el nom i cognoms de l’usuari, domicili a l’efecte de notificacions, fotocòpia del Document d’Identitat o passaport i indicació del dret que s’exerceix.

4.- Propietat intel·lectual 

4.1 Tots els continguts del lloc web, tret que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de CENTELL FOLCH, Abogados Asociados, SCP o de tercers i amb caràcter enunciatiu i no limitatiu: el disseny gràfic, codi de font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies i d’altres elements que apareixen en el lloc web. A aquest efecte s’entendrà per lloc web totes aquelles creacions incorporades i expressades per qualsevol mitjà o suport tangible o intangible, conegut o per conèixer que sigui objecte de protecció per les disposicions normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual o industrial.

4.2 Queda autoritzada la mera visualització, impressió, descàrrega o emmagatzematge temporal, ja sigui íntegrament o parcialment, dels continguts i dels elements inserits en el lloc web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu per l’usuari sempre que en tot cas s’indiqui l’origen i el seu autor i que, si escau, aparegui el símbol del copyright.

4.3 En cap cas l’accés al lloc web implica algun tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels seus titulars, tret que s’estableixi expressament el contrari. Així mateix, no confereixen als usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos.

5.- Legislació aplicable i competència jurisdiccional

En el cas que es produeixi qualsevol discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació o aplicació del present Avís Legal, CENTELL FOLCH, Abogados Asociados, SCP i l’usuari es regiran per la legislació espanyola i se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.